rusafe-homepage-image

סקר סיכונים וניהול סיכונים- מיפוי מוקדי סיכון בארגון ומזעור נזקים

סקר סיכונים וניהול סיכונים הם מושגים בעלי חשיבות עצומה באבטחת מידע. סקר סיכונים הוא תהליך שמטרתו לבצע מיפוי של כלל הסיכונים בארגון, כימות השלכתם ותכנון השקעת המשאבים לבדיקתם. כאשר בשורה התחתונה השאיפה היא למנוע לחלוטין סכנות שאינן מוגדרות כסכנות ברמה סבירה.

כל ארגון כיום נאלץ להתמודד עם אי־ודאויות, אשר חושפות את פעילותו לסיכונים העלולים לפגום בפעילותו העסקית השוטפת או לחלופין להוביל לחוסר ניצול של הזדמנויות עסקיות. מטרתו של תהליך סקר סיכונים היא למפות את כלל החשיפות של הארגון ובניית היכולת לנהל באופן יעיל את חוסר הוודאות העסקית והתפעולית. שכן, סקר סיכונים הוא הדרך היעילה ביותר להגברת מודעותם של מנהלי החברה ועובדיה.

סקר סיכונים מאפשר לבצע הערכה יעילה ומדויקת יותר של סיכונים, תוך התייחסות למוקדי סיכון גבוהים ויסייע בבניית תכנית רב שנתית יעילה ואיכותית. בנוסף, הסקר גם מספק מתן מענה לדרישות ולתקנים. שיקולי ההנהלה להקצאת משאבים לניהול סיכונים כוללים, על פי רוב, שיקולי עלות ותועלת, חיסכון כספי וכן, מניעת פגיעה במוניטין הארגון.
בסיומו של כל סקר מוגש דו”ח המכיל פירוט של כל הממצאים, המסקנות וההמלצות המתועדפות לתיקון הליקויים. הדו”ח הוא תמציתי ומכיל תמונת מצב ניהולית וכוללת.

זכרו: סקר סיכונים הוא משמעותי ביותר בתהליך זיהוי הסכנות וצמצום הנזקים והוא יסייע לארגון להתמודד בהצלחה עם כל האתגרים והסיכונים העומדים בפניו.

רוצים לדעת מה עוד ניתן לעשות כדי לשפר את אבטחת המידע שלכם? לחצו כאן

רוצה להתייעץ על אתגרי אבטחת המידע בארגון שלך?