CCPACalifornia Consumer Privacy Act

CCPA  הוא חוק הגנת פרטיות שהתקבל לאחרונה בקליפורניה .החוק אמור לספק הגנה על הפרטיות לתושבי קליפורניה בעת פעילותם בקליפורניה  ומחוץ לה.

החוק נכנס לתוקפו בפברואר 2020ומקנה לתושבי קליפורניה את הזכות לעיין במידע אשר נאסף עליהם, לקבל את פרוט המקורות מהם נאסף המידע, המטרות לשמן נאסף המידע, לעקוב אחר העברתו לצדדים שלישיים, לדרוש הפסקה של העברת מידע כזו ואף את מחיקתו.

החוק הקליפורני חל רק על ארגונים אשר:

  • מחזור ברוטו של למעלה מ-25 מיליון $ בשנה,
  • מעבד מידע של למעלה מ-50,000 אנשים או בתי אב,
  • 50% ומעלה מההכנסות נובעות מרווח ומכירה של המידע הפרטי של אנשים או בתי אב

ה- CCPA כולל שורה של חובות וכללים, הדומים בחלקם  לחוקי  ה- GDPR וחלקם שונים.

איסוף של מידע יבוצע רק לאחר שניתנה על כך הסכמה מפורשת של האדם שפרטיו נאספים. עם זאת, היקף הפרטים שצריך למסור שונים בין ה- GDPR ובין CCPA.

כמו ב- GDPR כך גם ב- CCPA  ניתנת הזכות לאדם שפרטיו נאספו – למחוק, ולתקן  את המידע אודותיו. עם זאת ה- CCPA נותן את הזכות לנושא המידע  המידע לדרוש כי בית העסק לא ימכור ולא יעביר את המידע שלו לצד ג’.

רוצה להתייעץ על אתגרי CPPA בארגון שלך?